Dokumenty

Navigácia

Školský poriadok

Školský poriadok 2015/2016

Stiahnite si Školský poriadok v súbore .doc

 

 

 

Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné 90023

Elokované pracovisko, Hlavná 290/80, Viničné 90023

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

 

Anna Gažová

Zástupkyňa materskej školy

 

 

 

O B S A H

 

1. PRÁVA A POVINNOSTI DIEŤAŤA

A ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU………………………………….…....2

2. PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY ………………. 5

2.1 CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY..............................5

2.2 PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY...........................................5

2.3 PODMIENKY PRIJATIA DOCHÁDZKY DIEŤAŤA

DO MATERSKEJ ŠKOLY ..................................................................6

2.4 VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY............... 11

2.5 STAROSTLIVOSŤ O HYGIENU, ZDRAVIE

A BEZPEČNOSŤ DETÍ..................................................................... 18

3. OCHRANA SPOLOČNÉHO MAJETKU.....................................20

4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA....................................................21

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Materskej školy, Hlavná 291, Viničné

Je vypracovaný v súlade s/so:

 

 • Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z.

 • Všeobecne záväzným nariadením obce Viničné č. 2/2009 z 5. októbra 2009 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole,

 • Pracovným poriadkom pre zamestnancov školy v pôsobnosti zriaďovateľa obce Viničné s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy , Hlavná 290, Viničné 900 23.

 

 

1. PRÁVA A POVINNOSTI DIEŤAŤA A ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

(§ 144 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

(1) Dieťa má právo na:

 

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

b) bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

v materských školách,

c) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom,

d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav
v rozsahu ustanovenom zákonom,

e) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, poskytovanie

poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

f) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

g) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,
zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

h) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému
a sexuálnemu násiliu,

i) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

j) na individuálne vzdelávanie za ustanovených podmienok.

(2) Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu
a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám,

a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

(3) Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove
a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky;

 

(4) Dieťa je povinné

 

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy
a vzdelávania,

b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,

c) chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu
a vzdelávanie,

d) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak nie je
ustanovené inak,

e) konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

f) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,

g) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

(5) Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 

a) vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu
a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu,
záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej

príslušnosti;

b) právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade
s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy;

c) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení

poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade
so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa
zákona,

d) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia
a školským poriadkom,

e) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

f) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy
na edukačných aktivitách určených ročným plánom školy,

g) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia
prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

h) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase

riaditeľa školy.

(6) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 

a) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským

poriadkom,

b) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno
-vzdelávacie potreby,

c) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných
problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh
výchovy a vzdelávania,

d) nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,

e) v zmysle § 144 ods.8 zákona č.245/2008 Z.z. prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej

dochádzky,

f) ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je zákonný zástupca povinný

oznámiť dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa predloží

lekárske potvrdenie v prípade, že dôvod neprítomnosti dieťaťa v materskej škole bola

choroba. V ostatných prípadoch opätovne podpíše prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia,

z ktorého dieťa prichádza,

g) predložiť škole lekárske potvrdenie, ak išlo o infekčnú chorobu. V ostatných prípadoch

opätovne podpíše prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa prichádza.

 

2. PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY

 

2.1 CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

(§ 2 Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. o materskej škole )

 

Materská škola je 5-triedna škola. Poskytuje deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou celodennú výchovnú starostlivosť a predprimárne vzdelávanie. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Materská škola pracuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a podľa školského vzdelávacieho programu – Lienka a jej zvedaví kamaráti. Po ukončení predprimárneho vzdelávania dieťa dostane osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Škola organizuje pre deti lyžiarsky, korčuliarsky a plavecký výcvik a školu v prírode. Zúčastňuje sa okresných prehliadok a súťaží organizovaných pre deti predškolského veku, uskutočňuje školské výlety, exkurzie a ďalšie aktivity podľa Plánu práce školy.

Materská škola je zameraná na Environmentálnu výchovu s prierezovými témami: Dopravná výchova a Ochrana života a zdravia. Počas aktivít v priebehu roka sa budú jednotlivé prierezové témy prelínať.

 

2.2 PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

(§ 2 ods.6 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole )

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 06:30 – 17:00 hod.

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Jana Chrappová

Zástupkyňa materskej školy: .Anna Gažová

Konzultačné hodiny: každý štvrtok od 10:00 – 12.00

 

Vedúca školskej jedálne: Marta Orgonová,

Konzultačné hodiny: 08:00 – 14:00 hod.
 

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických

dôvodov spravidla na štyri týždne. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka materskej školy oznamom spravidla dva mesiace vopred.

V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci si podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku.

V čase vianočných a novoročných sviatkov je prevádzka materskej školy prerušená na dobu školských prázdnin. O prerušení informuje riaditeľka rodičov už na prvej schôdzke ZR v školskom roku (september).

Prevádzka MŠ počas ostatných prázdnin bude z ekonomických dôvodov iba v prípade, ak sa na dochádzku nahlási viac ako 15 detí.

 

Zákonný zástupca si dieťa záväzne prihlasuje na letné prázdniny vo svojej triede mesiac vopred. Záväzné prihlásenie dieťaťa potvrdí svojím podpisom v dochádzkovej knihe príslušnej triedy. Zákonný zástupca, ktorý záväzne prihlási dieťa, je povinný uhradiť zákonný poplatok za pobyt dieťaťa pred začiatkom letných prázdnin.

Prevádzku MŠ môže riaditeľ školy obmedziť alebo prerušiť po prerokovaní so zákonnými zástupcami a so súhlasom zriaďovateľa.

O každom prerušení alebo obmedzení prevádzky, informuje riaditeľka MŠ zákonných zástupcov na dostupných miestach v priestoroch MŠ, na internetovej stránke MŠ a na obecnej vývesnej tabuli.

 

2.3 PODMIENKY PRIJATIA DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

(Podľa § 59 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o  zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z.)

 

Zápis a prijatie detí do materskej školy

Podľa § 59 ods.1 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia. Pri prijímaní detí k začiatku šk. roka zverejní riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom v termíne od 15. februára do 15.marca príslušného kalendárneho roka na hlavnom vchode budovy MŠ, na vývesnej tabuli obce a na internetovej stránke MŠ termín, miesto a podmienky podávania žiadostí pre nasledujúci šk. rok. Podmienky prijatia a kapacita voľných miest v MŠ sú vopred prerokované na pedagogickej rade a schválené riaditeľkou školy.

Žiadosť o prijatie si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť osobne u riaditeľky, alebo u jej zástupkyne, prípadne je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke školy msvinicne@gmail.com K prihláške je potrebné priložiť kópiu rodného listu dieťaťa a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (súčasť tlačiva prihlášky). Toto potvrdenie nesmie byť staršie ako jeden mesiac pred termínom zápisu dieťaťa do MŠ.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka dostane rodič najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka, prípadne si ho osobne prevezme u riaditeľky školy alebo u zástupkyne riaditeľky. Prevzatie potvrdí svojím podpisom.

 

Ak dieťa do predškolského zariadenia nenastúpi do 14 dní (od dátumu nástupu uvedeného na rozhodnutí o jeho prijatí) bez udania dôvodu, vydá riaditeľka školy rozhodnutie o ukončení jeho dochádzky a na jeho miesto môže prijať iné dieťa.

 

V zmysle vyššie uvedeného zákona (§ 59 ods.2 zákona NR SR č.245/2008 Z. z.) sa prednostne prijímajú do materskej školy:

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

 • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 

O prijatí dieťaťa do MŠ rozhoduje riaditeľka MŠ podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 • Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží

rodič riaditeľke MŠ spravidla do 15. apríla, alebo riaditeľku upozorní na možnosť odkladu za účelom rezervovania miesta v MŠ.

 

Do MŠ sa môžu zaradiť aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a nadané deti. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je povinný predložiť spolu so žiadosťou a potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie o možnosti začlenenia dieťaťa. Pri začlenení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do triedy MŠ sa znižuje počet detí v triede maximálne o dve deti. Do jednej triedy MŠ môžu byť zaradené maximálne dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami za podmienky, že nebudú obmedzené práva ostatných detí v MŠ.

 

V súlade s § 108 ods.1 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po prijatí do školy a dieťa ďalej navštevuje školu, do ktorej bolo prijaté, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a vyplnením tlačiva podľa § 11 ods. 10 písm. a) riaditeľke školy, ktorú predkladá zákonný zástupca.

Zákonný zástupca dieťaťa je v súlade s § 144 ods. 7 písm. d) povinný informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, o jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.

 

Prijatiu zdravého dieťaťa, alebo dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ po dohode rodiča so zástupkyňou MŠ. O  forme pobytu rozhodne zástupkyňa s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa v záujme jeho zdravotného vývinu môže zástupkyňa MŠ po prerokovaní so zákonným zástupcom, alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas) alebo o ukončení dochádzky.

 

Dochádzka detí do materskej školy

Zákonný zástupca alebo splnomocnená osoba privádza dieťa do MŠ v čase od 6:30 hod. do 8:00 hod. a prevezme dieťa v prípade poldenného pobytu v MŠ v čase od 12:00 hod. do 12:30 hod., v prípade celodenného pobytu dieťaťa v MŠ v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. V ostatných časoch je budova uzamknutá. Vo výnimočných prípadoch (návšteva lekára, ochorenie dieťaťa, vážne rodinné dôvody) môže zákonný zástupca priviesť alebo si prevziať dieťa aj v inom čase ako je stanovené, v tomto prípade je však povinný vopred si dohodnúť s triednou učiteľkou čas príchodu alebo odchodu dieťaťa a spôsob stravovania tak, aby sa nenarušil denný režim ostatných detí.

 

O neprítomnosti dieťaťa informuje rodič zástupkyňu alebo pedagogického zamestnanca MŠ

vopred, najneskôr do 8:00 hod. v daný deň, telefonicky na tel. č.: 033/647 6147, 0903

647 317 alebo mailom na adresu msvinicne@gmail.com.

 

Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa v MŠ oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi riaditeľke MŠ dôvod neprítomnosti písomne. V prípade, že dôvod neprítomnosti dieťaťa v MŠ bola choroba, predloží zákonný zástupca pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy lekárske potvrdenie. V ostatných prípadoch opätovne podpíše prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa prichádza.

Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažným spôsobom opakovane porušuje vnútorný poriadok materskej školy, riaditeľka po predchádzajúcom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

 

Na prevzatie dieťaťa z MŠ môže rodič písomne splnomocniť aj svoje ďalšie dieťa – nie

mladšie ako 10 rokov alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá (§ 7 ods.8

vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole).

 

Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.

V prípade, že zákonní zástupcovia majú súdnym rozhodnutím alebo predbežným opatrením obmedzené preberanie dieťaťa z MŠ, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku MŠ.

 

Odhlásenie/prihlásenie dieťaťa zo stravy/na stravu oznámi rodič 24 hodín vopred,

najneskôr do 14:00 hodiny predchádzajúceho dňa. Odhlasovanie stravy rodič rieši s vedúcou

školskej jedálne a je jeho povinnosťou nahlásiť i opätovný nástup do MŠ a teda aj prihlásiť

dieťa na stravu. V prípade, že si stravu nestihnú odhlásiť v termíne, môžu si ju vyzdvihnúť

v školskej jedálni v ZŠ.

 

Úhrada príspevkov za dochádzku

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy v zmysle § 28 ods. 6. zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom znení a Všeobecne záväzného nariadenia obce Viničné č. 2/2009. Výška príspevku je závislá od toho, či majú zákonní zástupcovia dieťaťa trvalý pobyt vo Viničnom alebo nie a či je dieťa prijaté na celodenný alebo poldenný pobyt.

 

Trvalý pobyt vo Viničnom: celodenný pobyt 9,95€/ mesiac, poldenný pobyt 6,63 €

Trvalý pobyt mimo Viničného: celodenný pobyt 12,61 €, poldenný pobyt 9,95 € .

 

Určenú sumu je rodič povinný uhradiť do 15. dňa daného mesiaca bankovým prevodom alebo iným bezhotovostným platobným stykom.

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa (školský zákon § 28 ods.6 a-c)

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa ak: (§ 28 ods.7 zákona č.245/2008 školského zákona)

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Pokiaľ sa dieťa v MŠ stravuje, hradí rodič výdavky na stravovanie v podobe príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravu vo výške   1,27 € za deň. Určenú sumu hradí rodič mesačne bankovým prevodom alebo iným bezhotovostným platobným stykom do 15. dňa daného mesiaca.

Neuhrádzanie uvedených príspevkov je opakovaným porušením vnútorného poriadku MŠ, na základe čoho môže riaditeľka vydať po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnutie o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ. Neuhradené príspevky vymáha zriaďovateľ súdnou cestou na základe žiadosti riaditeľky.

Ostatné poplatky uhrádzajú rodičia vo výške a v termínoch dohodnutých na prvej schôdzke ZR v školskom roku.

 

2.4 VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY

Elokované pracovisko, Hlavá 291/80, Viničné

 

Organizácia tried a vekové zloženie: Prízemie: 1. trieda (Mravčeky) 3 – ročné deti 2. trieda (Motýliky) 3 - ročné deti

 

1. poschodie: 3. trieda (Zajačiky) 4 – ročné deti

4. trieda ( Lienky ) 4-5 – ročné deti

 

Organizácia tried a vekové zloženie:

Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné

 

1. trieda ( Slniečka ) 5 – 6 – ročné deti a deti s odloženou školskou dochádzkou

2. trieda ( Hviezdičky ) 5 - 6 - ročné deti a deti s odloženou školskou dochádzkou


 

Organizácia dňa detí v materskej škole

6:30 – 7:30 Príchod detí do MŠ, schádzanie sa detí v 1.triede: hry a hrové činnosti

7:30 – 8:00 Hry, edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, ranný kruh (spoločné

diskutovanie a navrhovanie aktivít) vo svojej triede, činnosti zabezpečujúce životosprávu

8:15 – 9:20 Príprava na desiatu, desiata

9:00 – 10:00 Edukačné aktivity, činnosti zabezpečujúce životosprávu

10:00 – 11:15 Príprava na pobyt vonku, pobyt vonku

11:15 – 12:40 Príprava na obed, obed, činnosti zabezpečujúce životosprávu

12:15 – 14:30 Príprava na odpočinok, odpočinok, pohybové a relaxačné cvičenia, príprava na olovrant činnosti zabezpečujúce životosprávu

14:15 – 15:00 Olovrant, činnosti zabezpečujúce životosprávu

15:00 – 17:00 Edukačné aktivity, hry a hrové aktivity, pobyt vonku.


 

Prevádzka tried, preberanie detí a komunikácia s rodičmi

 

V čase od 6,30 do 7,30 hod. sa deti schádzajú v 1. triede (Mravčeky). O 7,30 hod. sa deti rozchádzajú pod vedením učiteliek do svojich tried. Odovzdanie detí medzi učiteľkami prebieha na základe písomného zoznamu, ktorý podpíšu obe učiteľky. Popoludňajšie hry a hrové aktivity prebiehajú vo všetkých triedach (podľa počasia a ročného obdobia i vonku) spravidla do 16.00 hod. Učiteľky, ktorým končí pracovná doba pred 17,00 hod. odovzdajú svoje deti na základe písomného zoznamu učiteľke, ktorá má smenu do 17,00 do 1.triedy. Tu deti vykonávajú záujmovú činnosť až do odchodu z MŠ.

 

V prípade organizovania rôznych činností, ktoré sa vykonávajú ako súčasť edukačnej činnosti v MŠ a iných akcií s obmedzeným počtom detí sa nezúčastnené deti presunú do druhej triedy, v ktorej za ne zodpovedá prítomná učiteľka.

 

V prípade neprítomnosti učiteľky (práceneschopnosť) sa deti prerozdelia do ostatných tried.

 

 

Dieťa prichádza do MŠ vždy čisté a zdravé. Rodič dieťaťu zabezpečí vhodné oblečenia

a obuv primerané k ročnému obdobiu a počasiu.

 

Dieťa od rodičov osobne preberá učiteľka, ktorá za dieťa zodpovedá od prevzatia až po jeho odovzdanie druhej učiteľke (ktorá ju v práci strieda), rodičovi alebo splnomocnenej osobe.

 

Na prevzatie dieťaťa z MŠ môže rodič splnomocniť aj svoje ďalšie dieťa – nie mladšie ako 10 rokov alebo inú osobu, pričom je povinný splnomocnenie vopred odovzdať pedagógom. Po prevzatí táto osoba za dieťa zodpovedá. Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a zabezpečí mu dozor z radov zamestnancov. Učiteľka telefonicky informuje zákonného zástupcu dieťaťa o jeho aktuálnom zdravotnom stave . Pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ, je rodič povinný podpísať vyhlásenie o bez infekčnosti dieťaťa.

 

V jarných, letných a jesenných mesiacoch, za priaznivého počasia, sa deti rozchádzajú domov aj zo školského dvora. Z dôvodu zachovania bezpečnosti detí, ktoré sú v starostlivosti učiteliek a prehľadnosti, sa rodič so svojim dieťaťom nezdržiava na školskom dvore dlhšie ako je potrebný čas na prevzatie dieťaťa.

 

V prípade, že si rodič do 17:00 hod. nevyzdvihne dieťa z MŠ, učiteľka vykoná tieto kroky :

1. telefonicky kontaktuje rodiča, iných príbuzných,

2. odvedie dieťa domov,

3. ak rodič nie je doma, vráti sa do MŠ, urobí záznam do dochádzky, zavolá na políciu, oznámi im túto skutočnosť ako aj svoju adresu domov

4. zoberie dieťa k sebe domov, pričom na dvere MŠ vyvesí oznam o tom, aby rodičia kontaktovali príslušný útvar polície

5. ak si rodič opakovane nevyzdvihne dieťa z MŠ počas riadnej prevádzky MŠ , bude dochádzka dieťaťa ukončená.


 

Rodič môže požiadať pedagogického zamestnanca o informácie týkajúce sa jeho dieťaťa,

najmä v oblasti morálky, vzdelávacích výsledkov, zdravia a stravovania.

 

Rodič a pedagogický zástupca sú povinní vzájomne sa informovať o dieťati, najmä o jeho zdravotnom stave. Zamestnanci školy sú povinní v zmysle zákona č. 428/2004 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dodržiavať v súvislosti s deťmi mlčanlivosť – informácie o nich nemôžu podávať cudzím osobám.

Rodič má možnosť prihlásiť dieťa na rôzne aktivity organizované v MŠ.

 

Na vlastnú zodpovednosť môže rodič priniesť do MŠ dieťaťu jeho obľúbenú hračku určenú k uľahčeniu adaptácie dieťaťa k hrám v triede, vonku i k popoludňajšiemu odpočinku označenú menom.

 

Za estetickú úpravu triedy, upratovanie učebných pomôcok a hračiek zodpovedajú učiteľky v triede, ktoré

zapájajú deti do tejto činnosti.

Za čistotu v triedach zodpovedajú prevádzkové zamestnankyne (postupujú podľa pracovnej náplne).

 

Organizácia počas popoludňajšieho spánku

Učiteľka zabezpečuje pravidelné vetranie spálne tak, aby neohrozilo zdravie detí.

Za poriadok a čistotu v spálni zodpovedá prevádzková zamestnankyňa, ktorá v 1. a 2. triede

pomáha pri vyzliekaní a obliekaní detí.

Učiteľka dozerá na to, aby boli deti počas poobedňajšieho spánku oblečené v pyžame.

Hygiena deti sa vykonáva pred prezliekaním.

Učiteľka pristupuje k deťom individuálne. Deti, ktoré nepociťujú potrebu spánku, nenúti spať.

Počas odpočinku – spánku pustí alebo odprevadí dieťa na toaletu.

Učiteľky v 3 – 4 a 1 - 2 triede v ZŠ deťom odpočinok postupne skracujú vhodnou formou (čítaním

dlhších rozprávok, púšťaním relaxačnej hudby a pod.). Nespiace deti môže učiteľka

zamestnávať individuálnymi činnosťami.

Učiteľka od odpočívajúcich detí neodchádza, venuje sa bdejúcim deťom, individuálnemu

štúdiu, príprave pomôcok, resp. iným činnostiam súvisiacim s edukačnou činnosťou.

 

Organizácia v šatni

Do šatne privádzajú deti rodičia alebo nimi poverené osoby.

Pri prezliekaní a odkladaní vecí vedú rodičia deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti.

Do skriniek rodičia deťom neodkladajú žiadne jedlo, ovocie, sladkosti ani nápoje, ktoré nie sú

pripravované v kuchyni MŠ. Rodič necháva skrinku dieťaťa vždy čistú.

Za poriadok v skrinkách zodpovedajú rodičia, za estetickú úpravu šatne zodpovedajú učiteľky

a za čistotu a hygienu šatne prevádzková zamestnankyňa.

Rodič necháva v skrinke dieťaťa náhradnú spodnú bielizeň, náhradné oblečenie, vhodné

prezuvky a pyžamo označené menom dieťaťa. Pyžamá na pranie si deti berú domov každý

týždeň v piatok.

Rodičia sú povinní odprevadiť dieťa do triedy a po odchode zo šatne, aj pri odchode domov

zanechať poriadok.

Rodičia nemajú dovolený prístup do priestorov tried a umyvární z hygienických dôvodov.

 

Organizácia v umyvárni

Dve triedy majú dve umyvárky na prízemí a dve triedy majú umyvárku na poschodí. Každé

dieťa má svoj uterák. Deti v ZŠ majú aj pohár so zubnou kefkou, označený značkou.

 

Za pravidelnú výmenu uterákov, suchú podlahu a hygienu v umyvárkach zodpovedajú

upratovačky.

Za výmenu zubných kefiek – spravidla 1x za 3 mesiace zodpovedá rodič. Za čistotu zubných kefiek zodpovedá učiteľka, ktorá

vedie deti k tejto činnosti. Za čistotu pohárov k zubným kefkám zodpovedá upratovačka,

ktorá denne umýva použité poháre a v piatok popoludní, resp. pondelok ráno všetky poháre

vyčistí dezinfekčným prostriedkom.

Deti sa v priestoroch umyvárky zdržujú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným

hygienickým návykom a samostatnosti. Učiteľka dozerá na to, aby si deti správne umývali

ruky, usmerňuje deti ako správne použiť kefku, dbá na správne vypláchnutie

ústnej dutiny, opláchnutie kefky a pohára a ich odloženie na miesto.

Za celkovú organizáciu pohybu detí v sociálnom zariadení, použite mydla, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka.

Počas pobytu detí vonku, deti z 3 a 4 triedy (zajačiky a lienky) používajú sociálne zariadenie na prízemí, na utieranie rúk používajú hygienický dávkovač s jednorazovými papierovými utierkami.

 

Organizácia v jedálni

 

Stravovanie detí prebieha v troch intervaloch:

 

 

1.- 2. trieda

3. - 4. trieda

v ZŠ 1 a 2 tr.

desiata

08:15 – 08:35 hod.

08:45 – 09:05 hod.

08:30 – 08:50 hod.

obed

11:10 – 11:35 hod.

11:45 – 12:10 hod.

11:30 – 11:50 hod.

olovrant

14:40 – 14:55 hod.

14:15– 14:30 hod.

14:30 – 14:50 hod.

 

Za zistenie počtu stravníkov sú zodpovedné kuchárky, ktoré zistený stav nahlásia

zamestnankyni ŠJ.

Za prípravu stravy, kvalitu, predpísané množstvo stravy a za vyvesenie jedálneho lístka

(v piatok popoludní na nasledujúci týždeň) sú zodpovedné zamestnankyne ŠJ.

Za zabezpečenie pravidelného pitného režimu zodpovedá ŠJ. Ak je to potrebné, požiada

učiteľka školskú jedáleň o doplnenie tekutín a následne ich podáva deťom v triede alebo pri

pobyte vonku, najmä v letných mesiacoch. Učiteľky môžu deťom podávať čistú pitnú vodu.

Za organizáciu a výchovný proces v ŠJ zodpovedajú učiteľky. Vedú deti k osvojovaniu si

základných návykov kultúrneho stolovania s uplatnením individuálneho prístupu k deťom.

Učiteľka deti nenásilne usmerňuje, a nasilu ich nenúti jesť.

Deti 1. a 2. triedy používajú lyžice, deti 3., 4. triedy používajú príbor.

Deti v ZŠ používajú celý príbor.

Ak je učiteľka počas stolovania detí sama, pomáha jej prevádzková zamestnankyňa.

Počas stolovania je v jedálni aj prevádzková zamestnankyňa, ktorá zabezpečuje čistotu

priestorov jedálne, aj detí v prípade, ak sa ušpinia.

Dieťaťu môže byť upravené stravovanie na základe lekárskeho potvrdenia a určenia spôsobu

stravovania odborným lekárom (individuálne diéty, vylúčenie určitého druhu potravín).

V takomto prípade je rodič povinný o tejto skutočnosti informovať triednu učiteľku a vedúcu ŠJ, inak dieťa v MŠ nesmie konzumovať žiadne prinesené potraviny a tekutiny.

Za čistotu jedálne je zodpovedná prevádzková zamestnankyňa .

 

Pobyt detí vonku

 

Pobyt vonku sa uskutočňuje denne. V letnom období v čase od 11:00 do 15:30 hod. sa deti zdržiavajú v budove z dôvodu silného slnečného žiarenia (prípadne sa môže tento pobyt posunúť na neskoršiu hodinu alebo úplne zrušiť). Pobyt vonku sa využíva aj popoludní, kedy deti odchádzajú domov s rodičom zo školského dvora.

zimnom období sa pobyt detí vonku môže skrátiť, vzhľadom na okolnosti (sychravé

počasie, dážď, hmla, mrazy pod -10°C , poľadovica, nevhodné oblečenie detí...) tak, aby

nedošlo k ohrozeniu zdravia detí. Počas nepriaznivých meteorologických podmienok učiteľka

nahrádza pobyt vonku pohybovými aktivitami vo vetranej triede.

Počas pobytu vonku učiteľka dbá na to, aby boli deti primerane chránené pred vonkajšími

vplyvmi (slnko, voda, sneh, mráz...). Pri obliekaní a vyzliekaní detí 1. a 2. triedy na pobyt

vonku, i po návrate z pobytu vonku, pomáha učiteľke prevádzková zamestnankyňa.

Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú

činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich

zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Z bezpečnostných dôvodov počas pobytu vonku učiteľky odstraňujú nebezpečné predmety (napr. padnuté haluze zo stromov...) a pokazené hračky. Učiteľka môže v prípade potreby dieťaťa ísť na toaletu, požiadať prevádzkovú zamestnankyňu o odprevadenie dieťaťa na toaletu.

Počas pobytu detí vonku, deti z 3 a 4 triedy (zajačiky a lienky) používajú sociálne zariadenie na prízemí, na utieranie rúk používajú hygienický dávkovač s jednorazovými papierovými utierkami.

Učiteľka využíva činnosti v záhrade MŠ alebo na vychádzke, podľa naplánovaných činností

s rôznym obsahovým zameraním. Pri vyššom počte detí alebo činnostiach, ktoré si vyžadujú

zvýšený dozor (napr.: sánkovanie, plávanie v bazéne...), zabezpečí riaditeľka ďalšieho

zamestnanca.

(§ 7 ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole)

Na vychádzke nemôže mať učiteľka viac ako 20 detí od 4 do 5 r. alebo 22 detí starších ako 5 r.

S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.

Na vychádzke používa učiteľka „zastavovací terčík“, deti si obliekajú reflexné vesty.

V rámci internej dohody v našej materskej škole chodia s triedou v 1 a 2. triede vždy 2 učiteľky (alebo 1 učiteľka a 1 prevádzková zamestnankyňa), v 3. a 4. triede v závislosti od počtu detí (nad 15 detí – 2 učiteľky alebo 1 učiteľka a 1 prevádzková zamestnankyňa).

Učiteľka zodpovedá za vhodný výber hračiek a pomôcok, i za ich odloženie po ukončení pobytu vonku, vedie deti k ochrane a čistote prírody.

Za čistotu a dezinfekciu hračiek,  pieskoviska, čistotu a údržbu zelene a celého areálu materskej školy zodpovedajú upratovačky.

 

HARMONOGRAM ROZDELENIA POBYTU DETÍ VONKU

 

 

I. trieda

II. trieda

III. trieda

IV. trieda

I.- II. trieda ZŠ

P :

vychádzka

dvor

vychádzka

Preliezky

dvor, vychádzka

U :

dvor

Šport. plocha

Preliezky

vychádzka

dvor, vychádzka

S :

Šport. plocha

vychádzka

Predný dvor

dvor

dvor

Š :

Preliezky

vychádzka

Vlak

vychádzka

dvor

P :

vychádzka

Vlak

vychádzka

Šport. plocha

dvor, vychádzka

 

Organizácia vzdelávania a aktivít nad jeho rámec

Za činnosť detí v priebehu dňa zodpovedajú učiteľky, ktoré sa na činnosť denne pripravujú na základe školského vzdelávacieho programu a naplánovaných činností.

Edukačnú činnosť učiteľky plánujú aktuálne, vytvárajú výchovno-vzdelávacie programy vzhľadom k ročnému obdobiu a aktuálnych príležitostí spôsobom určeným Štátnym vzdelávacím programom.

Edukačnú činnosť učiteľky realizujú v priebehu celého dňa vhodnými metódami, formami

a prostriedkami s dodržaním psychohygienických zásad a času stravovania detí.

K edukačnej činnosti učiteľky používajú vhodné učebné pomôcky, audio i video techniku.

Edukačná činnosť je dopĺňaná mimo vyučovacími aktivitami pre deti i rodičov.

 

 

Výlety alebo exkurzie sa organizujú najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné,

hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti.

Počas výletov, exkurzií, návštev kultúrnych stredísk, výcvikov (plávanie, korčuľovanie...), kultúrnych podujatí v MŠ a iných aktivít organizovaných MŠ za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedajú všetky zúčastnené osoby, pričom vyhotovený písomný záznam o akcii potvrdia svojim podpisom všetky dospelé zúčastnené osoby. Povinnosťou každej zamestnankyne, je zúčastniť sa uvedených aktivít, pokiaľ je jej prítomnosť potrebná (určuje riaditeľka).

 

Krúžková činnosť je spravidla realizovaná v popoludňajších hodinách v spolupráci s lektormi alebo vykonávaná učiteľkami MŠ. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti je zodpovedný lektor, ktorý predloží riaditeľke plán činnosti a fotokópie oprávnenia spôsobilosti vykonávať konkrétnu činnosť. Počas vedenia krúžku lektorom je za bezpečnosť detí zodpovedný lektor. Za deti, ktoré krúžok nenavštevujú zodpovedá službukonajúca učiteľka. Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

 

 

2.5 STAROSTLIVOSŤ O HYGIENU, ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ DETÍ

 

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť sa všetci zamestnanci riadia všeobecne

záväznými predpismi, najmä ust. § 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole,

zákonom č. 124/2004 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení

niektorých zákonov, ustanovením § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom č. 277/1994

Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, Pracovným poriadkom,

Prevádzkovým poriadkom, ust. § 7 zákona č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a internými

pokynmi riaditeľky MŠ.

Za starostlivosť o lekárničku v MŠ zodpovedá poverená učiteľka, ktorá pravidelne kontroluje

stav zásob zdravotníckeho materiálu a nedostatky hlási riaditeľke.

O úrazoch je potrebné spísať záznam v deň úrazu. Prvú pomoc pri úraze je potrebné

poskytnúť ihneď a čo najskôr zabezpečiť lekársku pomoc. Na lekárske ošetrenie (v prípade

potreby) sprevádza dieťa učiteľka, alebo iná poverená zamestnankyňa. Záznam učiteľka spíše

aj o drobnom úraze dieťaťa, o úraze telefonicky upovedomí rodiča, ktorý potom oboznámenie

s úrazom potvrdí svojim podpisom.

Zamestnanci MŠ deťom lieky nepodávajú, pokiaľ ošetrujúci lekár dieťaťa nenariadi

inak. Personál MŠ môže podať liek len v prípade poskytnutia prvej pomoci dieťaťu pri

ohrození života.

Za dodržiavanie hygienických predpisov v celom areáli MŠ zodpovedajú upratovačky podľa

určenej pracovnej náplne.

V priestoroch MŠ platí prísny zákaz fajčenia.

Učiteľky využívajú svoj pracovný čas na:

-priamu prácu s deťmi,

-prípravu edukačnej činnosti (ďalej len „EČ“),

-písomnú prípravu plánov EČ,

-vedenie pedagogickej a triednej agendy,

-pedagogické diagnostikovanie detí a vedenie dokumentácie o deťoch -prípravu a výrobu pomôcok,

-spoluprácu s rodičmi, učiteľmi a externými zamestnancami (logopéd...) -metodicko-poradenskú činnosť pre rodičov i kolegyne,

-účasť na kultúrnych a športových podujatiach, výletoch a exkurziách,

-účasť na poradách, školeniach, metodických akciách,

-zvyšovanie svojej odbornosti samo štúdiom a účasťou na vzdelávaní,

-plnenie úloh vyplývajúcich z osobitých predpisov alebo pokynov riaditeľky MŠ.

 

Postup materskej školy pri podozrení na výskyt prenosného parazitárneho ochorenia

Pri akomkoľvek podozrení učiteľa na možný výskyt vší (nepokoj dieťaťa, neprimerané vyrušovanie, nesústredenosť, škrabanie sa, viditeľný výskyt hníd vo vlasovej časti hlavy, za ušami, v spánkovej časti) učiteľ oznámi túto skutočnosť vedeniu školy a zákonnému zástupcovi dieťaťa.

Do príchodu zákonného zástupcu dieťa izoluje.

Učiteľ dohliadne, aby vrchný odev (predovšetkým čiapky, šály), jeho osobná a posteľná bielizeň, hrebene a ďalšie predmety, s ktorými prišla do styku hlava dieťaťa podozrivého zo zavšivavenia, neboli spoločne uložené (v šatni, na vešiakoch a pod.) s odevmi ostatných detí, prípadne, aby ich iné deti nepoužívali.

Učiteľ odporučí zákonnému zástupcovi návštevu príslušného obvodného pediatra za účelom potvrdenia diagnózy pedikulózy a podľa jeho pokynov rodič zabezpečí odvšivavenie dieťaťa. Zároveň učiteľ požiada rodiča o dôkladné vyvarenie (príp. vypratie pri vysokých teplotách), dôkladné vysušenie a vyžehlenie posteľnej a osobnej bielizne dieťaťa.

Pokiaľ pranie posteľnej bielizne a iného prádla zabezpečuje škola, je nutné ho vyvariť, vyprať pri vysokej teplote, vysušiť a vyžehliť. Dezinsekcii je nutné podrobiť aj predmety, ktoré prišli do styku s vlasatou časťou hlavy (hlavne hrebene), a to vyvarením, resp. postriekaním prípravkom BIOLIT na lezúci hmyz.

Vedenie školy zabezpečí informovanie všetkých rodičov (informácia na informačnej tabuli, a pod.), že v škole sa vyskytli vši. Zároveň budú rodičia informovaní, že učitelia školy s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia a v súlade s prevádzkovým poriadkom školy, ktorý odsúhlasil regionálny úrad verejného zdravotníctva, budú v detských kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia. Vedenie školy požiada rodičov o spoluprácu, tzn. o priebežnú kontrolu vlasov svojich detí.

Učiteľ v detskom kolektíve následne vykonáva preventívne opatrenia priebežným sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších detí, pričom v rámci ranného filtra deťom vhodným spôsobom prezrie vlasovú časť hlavy.

Opätovný nástup dieťaťa do školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že ochorenie bolo zlikvidované a dieťa je zdravé.

 

3. OCHRANA SPOLOČNÉHO MAJETKU

 

Materská škola je zabezpečená signalizačným zariadením. Vchody do materskej školy sú zaistené zámkami.

V budove materskej školy je bez vedomia riaditeľky školy a sprievodu pracovníčky materskej školy z a k á z a n ý akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

V zmysle zabezpečenia bezpečnosti detí a ochrany exteriérového majetku školy je areál materskej školy nepretržite uzamknutý, mimo času, keď rodičia privádzajú deti do materskej školy, alebo pre ne prichádzajú, t.j. v časoch 6:30 – 8:00; 12:00 – 12:30; 15:00 – 17:00.

Za odomykanie a zamykanie budovy zodpovedá prevádzkový zamestnanec (upratovačka), ak to nie je možné z náležitého dôvodu, poverí riaditeľka príslušného zamestnanca.

V prípade, že sa rodič dieťaťa z rôznych dôvodov potrebuje dostať do objektu mimo uvedených časov, telefonicky (na bráne je uvedený telefonický kontakt) privolá prevádzkovú zamestnankyňu, ktorá mu bránu otvorí a následne ju opäť uzavrie.

Zamestnanci zodpovedajú za inventár podľa zmluvy o hmotnej zodpovednosti.

Za odloženie osobných vecí na bezpečné miesto si každý zamestnanec zodpovedá sám.

 

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

V prípade porušenia školského poriadku môže riaditeľka materskej školy vydať rozhodnutie o uložení výchovného opatrenia, resp. o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

 

Vo Viničnom 24.8.2015

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, 90023 Viničné

  Materská škola
  Hlavná 291
  90023 Viničné
 • 033/647 61 47
  0903 647 317

  033/6476288 (ZŠ)

Fotogaléria