Dokumenty

Navigácia

 • Milí kolegovia

  28. 3. 2017

  Všetkým učiteľkám a učiteľom...

  Želám Vám, aby Vás Vaša práca napĺňala radosťou a spokojnosťou

  a láska, ktorú dávate našim deťom, nech sa Vám vracia každý deň...

  "Deti sú klenot, ktorý si zaslúži prvotriedneho majstra..."

   

  S úctou aa vďakou k Vášmu poslaniu

   

  Jana Chrappová

  riaditeľka ZŠ s MŠ

 • OZNAM - Fotografovanie

  27. 3. 2017

  OZNAM - FOTOGRAFOVANIE

  Dňa 3. apríla sa budú deti v materskej škole fotografovať.

  Fotograf nafotí  každé dieťa a bude na Vás či si fotografiu zakúpite alebo nie.

  Kto si zakúpi fotografiu dostane spoločnú fotku celej triedy zadarmo.

  Kto si fotografiu nebude chcieť zakúpiť, tieto fotografie budú skartované.

  Ak si neželáte, aby sa vaše dieťa fotilo, nahláste to, prosím, svojej pani učiteľke.

 • PREVÁDZKA V MŠ V LETNÝCH MESIACOCH

  27. 3. 2017

  Milí rodičia,

  oznamujeme vám, že prevádzka v Materskej škole počas letných prázdnin

  bude prerušená od 31.7.2017 do 31.8.2017

  Prevádzka v materskej škole začne 4.9.2017

  vedenie ZŠ s MŠ

 • Plánované akcie v MŠ

  27. 3. 2017

  Milí rodičia,

  v mesiacoch apríl až máj sú pre deti v Materskej škole naplánované nasledovné akcie:

   

   

  • 3.4. 2017 – fotografovanie detí
  • 5.4. 2017 – návšteva dopravného ihriska triedy Slniečka a Hviezdičky
  • 6.4. 2017 – divadlo v MŠ
  • 26.4. 2017 – zubárka
  • 3.5. 2017 – zápis do MŠ
  • ​10.5. 2017 divadlo o zdravej výžive
  • 11.5. 2017 –Deň matiek o 16:00 na triedach vystúpenie detí pre mamičky
  • 24.5. 2017 – Deň rodiny o 16:30 na školskom dvore deň plný zábavy pre rodiny
  • 1.6. 2017 - návšteva dopravného ihriska v Trnave triedy Lienky a Zajačiky
  • 1.6. 2017 – súťaže pre deti k sviatku MDD
  • 6 – 12. 6. 2017 – plavecký výcvik pre päťročné deti
  • 14.6. 2017 – koncoročný výlet do ZOO v Bratislave
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • PRENOSNÉ DOPRAVNÉ IHRISKO V MŠ

  2. 3. 2017

  Milí rodičia a starí rodičia,

  Hlasujte za náš projekt! 
  BEZPEČNE NA CESTÁCH PRE NAJMENŠÍCH

  Sme Materská škola vo Viničnom a našim cieľom je vytvorenie prenosného dopravného ihriska v areáli MŠ. Získané finančné prostriedky by sme použili na zakúpenie zvislých dopravných značiek, semaforov a detských dopravných prostriedkov.

  Vybudovaním tohto dopravného ihriska chceme realizovať a ktivity súvisiace s dopravnou výchovou detí od troch rokov. Zároveň podporíme možnosť zážitkového učenia u detí a budovanie ich správnych návykov pri bezpečnosti na cestách od najnižšieho veku.

  AKO HLASOVAŤ?
  Každý zákazník, ktorý od 8.marca do 4.apríla 2017 nakúpi v Pezinskom Tescu dostane po zaplatení hlasovací žetón. Ten môže vhodiť do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najvyšším počtom hlasov od zákazníkov získajú podporu vo výške 1300,- € na realizáciu aktivít v priebehu jari a leta 2017.
  Preto Vás prosíme, hlasujte za náš projekt a pomôžte  nám tak zútulniť školský dvor v MŠ.

 • ZÁPIS DETÍ DO MŠ

  2. 3. 2017

  Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné 90023

   

   

  Zápis detí do Materskej školy

   

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou vo Viničnom oznamuje, že zápis detí do MŠ pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v materskej škole

  dňa 3.5. 2017 v čase od 8.00 – 16:00 hod.

  Žiadosti sú k dispozícii v materskej škole denne od 6:30 – 17:00

  a na stránke Základnej školy s materskou školou v časti Dokumenty.

   

  Prednostne budú prijaté deti:

  ·s odloženou školskou dochádzkou,

  ·s dodatočne odloženou školskou dochádzkou,

  ·dieťa, ktoré dovŕši piaty rok života k 31.8.2017,

  ·dieťa, ktoré k 31.8.2017 dovŕši tretí rok života.

   

         Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží vyplnenú a od lekára potvrdenú prihlášku do MŠ, rodný list dieťaťa a občianske  preukazy rodičov ( k nahliadnutiu).

   

   

   

                                                                                                                    Mgr. Jana Chrappová

  Vo Viničnom dňa: 6.3.2017                                                                        riaditeľka

 • OZ Viničiarik

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte Vašim deťom skvalitniť činnosť v ZŠ s MŠ  darovaním 2% z dane!/global/pics/btns/conciliation_64.png

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Viničiarik. Od roku 2016 je Občianske združenie spoločné pre Základnú aj Materskú školu vo Viničnom.

  Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť sa o Vašich 2%, inak celú daň odvediete štátu!  Oslovte aj svojich priateľov.  Táto pomoc Vás nič nestojí.

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • materiálno-technické vybavenie školy a škôlky

  • didaktické pomôcky pre deti a žiakov

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

  • podporu a realizáciu mimoškolských aktivít

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ktoré vyplníte, priložíte od zamestnávateľa potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (kópiu strany z daňového priznania)  a prinesiete do školy alebo na daňový úrad. Škola potom doručí všetky vyhlásenia a potvrdenia na daňový úrad.

  Termín ukončenia prijímania daru vo forme 2% v škole je 27. apríla 2016. Do 30. apríla 2016 musia byť tlačivá doručené na príslušnom daňovom úrade.

  ĎAKUJEME,  ŽE  POMÁHATE  POMÁHAŤ !

  Mgr. Jana Chrappová, riaditeľka ZŠ s MŠ

   

 • OZNAM

  10. 2. 2016

  Vážení rodičia,

  Od 1.2.2016 je nutné zadávať pri platbách IBAN, namiesto doteraz používanej formy čísla účtu.

  Platba za stravu: SK81 5600 0000 0066 39006005

  Platba za MŠ, ŠKD, krúžky: SK50 5600 0000 0066 3900 2004

  Ďakujeme

  vedenie ZŠ s MŠ

 • Príprava stravy

  29. 1. 2016

  Základná škola s materskou školou Hlavná 292/82,900 23 Viničné.

  Vedúca Š.J.   p. Orgonová Marta

  Tel. č. 033/6476156 ,  mobil 0903 647 379 , e mail skolskajedalen@vinicne.sk

  V ŠJ  sa pripravuje strava pre deti  MŠ, ZŠ, zamestnancov a dôchodcov. 

  Príprava stravy:

  Stravu sa pripravuje vždy  z čerstvých surovín, ktoré nám dovážajú dodávatelia do zariadenia. 

  Pri zostavovaní jedálneho lístka  spolupracuje  vedúca  ŠJ s kuchárkou. Jedálny lístok sa 

  zostavuje podľa MSN s dodržaním výživových dávok pre jednotlivé vekové kategórie. Tovar 

  sa objednáva  podľa  jedálneho lístka a počtu  stravníkov od určených dodávateľov. 

  Jedlá  v danom týždni obsahujú  2 hlavné jedlá  s mäsovým pokrmom, 1 hlavné jedlo so 

  zníženou dávkou mäsa, 2  ľahšie jedlá /1 múčne sladké, 1 so zeleninovým alebo  mliečnym  

  pokrmom/. Odľahčené jedlá  sa  podávajú  v pondelok a piatok. Ku každému jedlu sa podáva 

  nápoj. Ovocie sa podáva 1 až 2 krát do týždňa,  podľa finančných možností. 

  Stravné sa platí za daný mesiac, vždy do 15.dňa v mesiaci. Termín platby je nutné 

  dodržiavať. K stravnému sa pripočítava režijný poplatok 1,40€ na mesiac.

  Preplatok za stravné sa odpočítava mesiac dozadu, napríklad preplatok za február sa 

  odpočítava v mesiaci marec. 

  Spôsob platenia: 

  1.   poštová poukážka - , 2. prevod z účtu, 3. trvalý príkaz / treba okrem sumy zadať meno 

  stravníka a variabilný symbol, prípadne aj

  Číslo účtu na úhradu stravy  ŠJ: 663 900 6005/5600 

  Stravná  jednotka: v MŠ:          Stravná jednotka pre ZŠ :

  Desiata       0,30 EUR                         I.stupeň          

  Obed          0,72 EUR                                          Obed          1,09 EUR

  Olovrant     0,25 EUR                         II.stupeň           

  Spolu         1,27 EUR.                                        Obed          1,16 EUR

  Stravnú jednotku počas mesiaca nemožno meniť!                                         

  Výdaj obedov

                                                                                    Od 11,30 hod. – do 13,15 hod.

  Cudzí stravníci a výdaj obedov pre rodičov detí je od 11,00 hod. – do 11,30 hod.

  Odhlasovanie a prihlasovanie stravy 

  Strava sa odhlasuje 24 h. vopred do 14. hodiny, tak sa aj prihlasuje.  Ak rodič  nestihne stravu 

  odhlásiť do určitej hodiny, alebo dieťa ochorie, má rodič právo si prísť pre stravu  do ŠJ do 

  vlastných nádob, ale musí to vopred ohlásiť do ŠJ.  Pre stravu si rodič môže prísť iba v ten 

  deň, kedy nestihol dieťa  odhlásiť a na ostatné dni počas neprítomnosti dieťaťa v zariadení je 

  povinný dieťa  zo stravy odhlásiť. Stravu treba odhlasovať telefonicky, alebo osobne 

  u vedúcej ŠJ, nie na emailovú adresu.

  Pre stravu si rodič chodí výlučne do ŠKOLSKEJ JEDÁLNE  so svojimi nádobami.

  Ak dieťa nastúpi do školky po chorobe a  je odhlásené na neučito, tiež  je 

  potrebné ho nahlásiť na stravu deň vopred do 14 hod.
   

  Ďakujem za porozumenie a spoluprácu rodičov .                

  ved.ŠJ Orgonová Marta

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, 90023 Viničné

  Materská škola
  Hlavná 291
  90023 Viničné
 • 033/647 61 47
  0903 647 317

  033/6476288 (ZŠ)

Fotogaléria